ค้นหาที่ Google
 
 
  
 

           โครงการ

           โครงการศูนย์เรียนรู้สำหรับพ่อ - แม่เพื่อพัฒนา IQ,EQ เด็กปฐมวัย

           หลักการและเหตุผล

                        ครอบครัวเป็นสังคมแรกท ี่ใกล้ชิดกับเด็กมากที่สุดสภาพครอบครัวและการเลี้ยงดูจึงมีความสัมพันธ์กับพัฒนาการด้าน
           ความฉลาด ทางสติปัญญา  และความฉลาดทางอารมณ์  ของเด็กอย่างชัดเจน  ความสัมพันธ์  ภายในครอบครัวพฤติกรรมของ
           พ่อแมผู้ที่เลี้ยงดูหรือ คนรอบข้างลักษณะ และวิธีการอบรมเลี้ยงดูปัจจัยเหล่านี้สามารถส่งผลได้ทั้งทางด้านบวก และลบจากการ
           สำรวจเพื่อประเมินระดับสติปัญญาของเด็กไทย ในโครงการวิจัยพัฒนาแบบองค์รวมของเด็กไทยพ.ศ.2544พบว่าค่าเฉลี่ยระดับ
           เชาว์ปัญญาของเด็กวัยเรียน และวัยรุ่นเท่ากับ 88.1 และ  88.7  ตามลำดับซึ่งต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานเมื่อประกอบกับการสำรวจ
           พัฒนาการเด็กปฐมวัย ปี 2542 และปี 2547 ของกรมอนามัยพบว่าเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการปกติร้อยละ 70 – 72 และพัฒนาการ
           ด้านภาษาเป็นปัญหาที่พบมากกว่าพัฒนาการด้านอื่นๆและเด็กอายุ 4 ปี มีพัฒนาการปกติลดลงต่ำกว่าเด็กอายุ 1 ปีจากข้อมูลดัง
           กล่าวข้างต้นสถานีอนามัยบ้านช่องสาร จึงได้จัดทำโครงการศูนย์เรียนรู้สำหรับพ่อ - แม่ เพื่อการพัฒนา IQ EQ เด็กปฐมวัยขึ้น
           เพื่อสร้างเสริมความรู้ในการอบรเลี้ยงดูแก่พ่อ-แม่ หรือผู้เลี้ยงดู ให้มีความรู้ในการสร้างเสริมการเรียนรู้ให้แก่เด็ก เพิ่มขึ้น
           
           วัตถุประสงค์

                        เพื่อจัดบริการให้ความรู้สำหรับพ่อ-แม่ หรือผู้เลี้ยงดู ในรูปแบบศูนย์เรียนรู้สำหรับพ่อ-แม่          
   
           กลุ่มเป้าหมาย

                      พ่อ-แม่ หรือผู้เลี้ยงดูเด็กปฐมวัยในพื้นที่ จำนวน 20 คน ดำเนินโครงการศูนย์การเรียนรู้สำหรับพ่อ-แม่ เพื่อการพัฒนา IQ
           EQ เด็กปฐมวัย ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก “ทีปังกรการุณยมิตร” บ้านแพ้ว

           วิธีการดำเนินงาน

           ให้ความรู้พ่อ แม่ หรือผู้เลี้ยงดูเด็ก ในรูปแบบศูนย์เรียนรู้ โดยจัดกิจกรรมการเสวนา มีการดำเนินการ ดังนี้
                        1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณ
                        2. จัดทำแผนเสวนา และหัวข้อประเด็นเสวนา จำนวน 10 หัวข้อ
                        3. ส่งแผนการเสวนาให้กับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร
                        4. สำรวจครัวเรือนที่มีเด็กปฐมวัย และประชาสัมพันธ์ให้เข้าร่วมโครงการ
                        5. ดำเนินการจัดเสวนาตามแผน เดือนละ 1 ครั้ง จำนวน 10 เดือน
                        6. ส่งสรุปผลการดำเนินงานเสวนาและส่งหลักฐานการเบิกจ่ายงบประมาณให้กับสำนักงาสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร
                            ภายใน 5 วันหลังการจัดเสวนาแต่ละครั้ง
                        7. เก็บข้อมูลพัฒนาการเด็กปฐมวัยที่พ่อ แม่ หรือผู้เลี้ยงดูเด็ก ที่เข้าร่วมโครงการ

           ผลที่คาดว่าจะได้รับ

                        พ่อ-แม่ หรือผู้เลี้ยงดูเด็ก สามารถอบรมเลี้ยงดูเด็กให้มีระดับเชาว์ปัญญา และความฉลาดทางอารมณ์เต็มตามศักยภาพ