ค้นหาที่ Google
 
 
  
 

          ศูนย์สามวัยสายใยรักแห่งครอบครัว

         ประวัติความเป็นมา

                        สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามกุฎราชกุมารทรงเห็นว่าสภาพเศรษฐกิจและสังคมไทยในปัจจุบันทำให้บทบาทของ
           ครอบครัวในการดูเลสมาชิกถูกละเลยจึง ได้มีพระราชดำริเรื่องโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวเพื่อรณรงค์ ให้สังคมตระหนัก
           ถึงความสำคัญของสถาบันครอบครัว ให้มีส่วนร่วมในการดูแลเด็ก เยาวชนและผู้สูงอายุพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้ารัศมิ์พระ-
           วรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมาร   ทรงน้อมนำหลักการมาดำเนินการตามพระราชดำริ ในการส่งเสริม
           ครอบครัวไทย  ให้มีความรักความอบอุ่นแล้ว  ตระหนักถึงความสำคัญของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ และการเสริมสร้างให้สถาบัน
           ครอบครัวมีความมั่นคง   และเข้มแข็งสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ   สยามกุฎราชกุมาร ทรงมีพระเมตตาต่อพสกนิกรชาวไทย
           ทรงมีรับสั่งถึงแนวทางการดำเนินงานเพิ่มเติมในโครงการดังกล่าวว่า

                        “ ควรมีศูนย์กลางในการพัฒนาคุณภาพชีวิต เน้นความต่อเนื่องเชื่อมโยงเป็นวงจรของทุกช่วงวัยภายใต้การดำเนินงาน
                          ของหลักเหตุผลตั้งแต่การสร้างความคิดรวบยอด การกำหนดคำจำกัดความที่ชัดเจนและการถ่ายทอดลงสู่ระดับต่างๆ
                          เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ  อย่างเป็นรูปธรรมโดยคำนึงถึงปัจจัย ที่จะนำไปสู่ความสำเร็จ   ตลอดจน ข้อดี - ข้อเสีย ต่างๆ
                          พร้อมทั้งได้พระราชทานชื่อศูนย์ดังกล่าวว่า ศูนย์สามวัยสายใยรักแห่งครอบครัว”

                        ศูนย์3วัยสานสายใยรักแห่งครอบครัว”พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้ารัศมิ์พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช-
           สยามกุฎราชกุมาร    จึงได้น้อมนำ พระกระแสรับสั่งนั้น  รวมทั้งรับศูนย์ดังกล่าวนี้ไว้  ในพระอุปภัมภ์  โดย ได้รับพระราชทาน
           พระราชานุญาติว่า “ศูนย์สามวัยสานใยรักแห่งครอบครัวอำแพงจังหวัดสมุทรสาครในพระอุปภัมภ์พระองค์เจ้ารัศมิ์พระวรชาฯ”

            คำ 3 วัยหมายถึง

  • วัยเด็ก หมายถึงวัยที่เตรียมพร้อมก่อนครองคู่
  • วัยพ่อแม่ หมายถึง วัยกลางคนส่งลูกถึงฝั่ง
  • วัยปู่ ย่า ตา ยาย หมายถึงปูชนียบุคคล

                        โดยเหตุนี้จังหวัดสมุทรสาครได้ร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์องค์การบริหารส่วนจังหวัด
           สมุทรสาคร  และองค์การบริหารส่วนตำบลอำแพง ได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์แห่งนี้เป็น   ศูนย์  3  วัยสานสายใยรักแห่งครอบครัว
           อำแพงจังหวัดสมุทรสาคร  ในพระราชอุปภัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้ารัศมิ์พระวรชายา ฯ ตามแนวพระราชดำริในการจัด
           ตั้งศูนย์ 3 วัยสานสายใยรักแห่งครอบครัวฯของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามกุฎราชและพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารัศมิ์
           พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามบรมราชกุฎมารซึ่งศูนย์  3 วัยสานสายใยรักแห่งครับครัวฯแห่งนี้จะเป็น ศูนย์ 3
           วัยสานสายใยรักแห่งครอบครัวฯ นำร่องแห่งเรกในระเทศไทย