ค้นหาที่ Google
 
 
  
 

          ศูนย์สามวัยสายใยรักแห่งครอบครัว

         วัตถุประสงค์

                        เพื่อให้เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาคุณภาพชีวิต เน้นความต่อเนื่องโชมโยงเป็นวงจรทุกวัย ตั้งแต่วัยเด็ก วัย ปู่ ย่า ตา 
           ยาย   มุ่งเน้นการบูรณาการการดำเนินการของทุกภาคส่วน  ในการให้บริการประชนแบบ  องค์รวมและเสริมสร้างให้เกิดรูปแบบ
           ตัวอย่างที่ดีในการพัฒนาพื้นที่  ซึ่งมีการดำเนินการตามพระราชดำริในโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวก่อนที่จะขยายผลการ
           ดำเนินงานไปยังพื้นที่ต่างๆทั้งนี้ศูนย์ฯแห่งนี้มีความพร้อมที่จะเปิดการให้บริการได้อย่างครบวงจรและเป็นศูนย์ต้นแบบของการ
           จัดการสวัสดิการการสังคมในรูปแบบของ ” ศูนย์ 3วัย สานใยรักแห่งครอบครัวฯ ” ให้แก่จังหวัดอื่นๆ อีกต่อไป