ค้นหาที่ Google
 
 
  
 

          โครงการ

           โครงการพัฒนา IQ,EQ เด็กปฐมวัยและส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน

           หลักการและเหตุผล

                        ตามนโยบายเมืองไทยแข็งแรงของกระทรวงสาธารณสุข ที่มีจุดมุงหมายให้คนไทยมีสุขภาพแข็งแรงนั้นควรมีการปลูก
           ฝังตั้งแต่วัยเด็ก  เน้นพัฒนาการรอบด้าน  ครอบครัว  และการเลี้ยงดู  จึงมีความสัมพันธ์กับพัฒนาการ  ด้านความฉลาดทางสติ
           สติ ปัญญา และความฉลาดทางอารมณ์  ของเด็กอย่างชัดเจน  ความสัมพันธ์ภายในครอบครัว   พฤติกรรมของพ่อแม่ผู้ที่เลี้ยงดู
           หรือคนรอบข้างลักษณะและวิธีการอบรมเลี้ยงดูปัจจัยเหล่านี้สามารถส่งผลได้ทั้งทางด้านบวกและลบโดยเฉพาะเด็กในช่วง 3 ปี
           แรก เพราะสมองมีการเติบโตและพร้อมที่จะเรียนรู้ในทุกด้าน หากพ่อแม่ ผู้ที่เลี้ยงดูไม่มีความรู้ ในการสร้างเสริมการเรียนรู้ให้แก่
           เด็ก จะทำให้โอกาสในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ น้อยลง โดยเฉพาะพัฒนาการทางด้านภาษาและการเรียนรู้ ซึ่งเป็นพื้นฐานของระดับ
           เชาว์ปัญญาและอารมณ์ เมื่อในวัยเด็กมีการเรียนรู้ที่ดีจะส่งผลถึงวัยผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นผู้สูงอายุที่มีคุณภาพประเทศไทย มีแนวโน้ม
           ประชากรผู้สูงอายุ จะมีมากขึ้นทั้งปริมาณและสัดส่วนดังนั้น จึงมีแผนผู้สูงอายุระยะยาวโดยกำหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า "ผู้สูงอายุเป็น
           หลักของสังคม”   โดยการสร้างจิตสำนึกของสังคมให้ตระหนักในคุณค่าและส่งเสริมเกื้อหนุนให้ผู้สูงอายุสามารถดำรงชีวิตอย่าง
           มีศักดิ์ศรี พึ่งตนเองได้ และมีหลักประกัน ในระบบสวัสดิการทั้งนี้โดยมีครอบครัว  และชุมชนเป็นพื้นฐานหลักจากข้อมูลดังกล่าว
           ข้างต้น สถานีอนามัยบ้านช่องสาร จึงได้จัดทำโครงการเพื่อเด็กและผู้สูงอายุขึ้นเพื่อเสริมสร้างพัฒนาการให้กับเด็กและปลูกฝัง
           ให้เด็กเห็นคุณค่าและความสำคัญของผู้สูงอายุและส่งเสริมความสัมพันธ์ อันดีระหว่างเด็กผู้สูงอายุและชุมชน
                   

           วัตถุประสงค์

            1. เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการและการเรียนรู้ให้กับเด็ก
            2. เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกและสร้างความคุ้นเคยให้กับเด็ก
            3. เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเห็นความสำคัญและคุณค่าของตนเอง
            4. เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีการทำกิจกรรมร่วมกันกับชุมชน
            5. เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่าง เด็ก ผู้สูงอายุ และชุมชน

           กลุ่มเป้าหมาย

            1.  เด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเล็ก “ทีปังกรการุณยมิตร” บ้านแพ้ว  จำนวน 20  คน
            2.  พ่อ-แม่ หรือผู้เลี้ยงดูเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเล็ก  “ทีปังกรการุณยมิตร” บ้านแพ้ว จำนวน 20 คน
            3.  ผู้สูงอายุในชุมชน จำนวน     20     คน
            4.  ผู้ดูแลผู้สูงอายุ     จำนวน     20     คน

    ต่อ